0 produktů | 0 Kč
Nákupní košík
Cena celkem:
0 Kč
Přejít do košíku

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


I. Úvodní ustanovení
1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
     • Provozovatelem Rostoo s.r.o. IČ: 086707265, Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00, Praha
     • Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní
     číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo
     podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby

2. Provozovatel e-shopu www.rostoo.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje
    o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je
    tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími
    právními předpisy
    • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
    • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
    • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
    • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
    89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
    případně v souladu s dalšími právními předpisy

4. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od
    Provozovatele zboží a služby.

5. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za
    účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi.


V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:
    • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo
    služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy
    s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
    • za účelem/účely uvedenými níže v čl. II.


II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
    a. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:
        i. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy
        mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož
        i po dobu trvání smluvního vztahu;

        ii. Zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem
        zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou
        objednávku, rezervaci nebo přímý prodej. Provozovatel v rámci hodnocení
        spokojenosti předává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní
        číslo a e-mailová adresa třetí straně – dalšímu zpracovateli – společnosti
        CustomerGauge. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3
        roky.

        iii. Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení,
        ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu
        marketingové akce


    b. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí
        součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.);
        i. daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění
        zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona
        č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní
        údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem
        následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi
        Provozovatelem a Účastníkem.

        ii. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění,
        poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je
        oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje
        zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4
        let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.


    c. Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů
        Provozovatele:
        i. účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4
        roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je
        spor veden.


        ii. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení
        (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona
        č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu
        s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti
        elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb
        Účastníkovi.

    d. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele;
        i. Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných
        reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba
        zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.


        ii. Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých
        osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí
        profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované
        zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování
        osobních údajů je v tomto případě 3 roky.


       
 iii. Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků
        Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům.
        Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává
        osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetím straně – dalšímu správci –
        společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je
        v tomto případě 3 roky. (zde je nutný výslovný souhlas Účastníka)


        iv. Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané
        v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě
        jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění
        přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických
        komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se
        jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke
        konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník
        vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.


                i) Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným
                zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen
                souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně
                2 let. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními
                cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies
                u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u
                zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby.
                Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových 
                aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.

 


    2. Provozovatel je správcem Osobních údajů.


III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování


    1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu
    s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou
    v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.


    2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo
    anonymizuje.


    3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
    Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný
    Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.


    4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování
    Osobních údajů.


    5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za
    následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání
    obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, , služby zákaznické podpory, vyřizování
    reklamací, registrace nového zákazníka.


    6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným
    způsobem.


IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

    1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
        a) požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
        b) na opravu poskytnutých Osobních údajů;
        c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
        d) na omezení zpracování Osobních údajů;
        e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
        f) Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
        g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
    2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu
        uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádostí na adrese
        info@partytalir.cz.
    3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro
        účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kdy je
        možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.
    4. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho
        Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo
        v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné
        s ohledem na účel jejich zpracování, může:
            a) požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@partytalir.cz
            b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu
            info@partytalir.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu
            (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních
            údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka.
            Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad
            pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění
            Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů
            přímo.
    5. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30
        dní od obdržení žádosti Provozovatelem.
    6. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné pouze
        prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu
        sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou
        bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.
    7. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo
        žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být
        zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové
        adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi
        na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od
        zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV.,
        odstavec 1 přijata.
    8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí
        fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za
        administrativní náklady s tím spojené.

V. Závěrečná ustanovení


    1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí
        právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim
        realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí
        mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.


    2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


    3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 21. 2. 2020